امور گمرکی و ارزش گذاری و قواعد مبدأ

ارزش گذاری و قواعد مبدأ در گمرک هم در مورد کالاهای وارداتی و هم درمورد کالاهای صادراتی است. فصل اول: ارزش گمرکی کالاها مبحث اول: ارزش گمرکی کالای وارداتی ماده ۱۴ ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است …

امور گمرکی و ارزش گذاری و قواعد مبدأ ادامه مطلب »