بازرگانی الین

حمل و نقل هوایی

حمل و نقل هوایی در فعالیت تجاری کشورها سهم عمده‌ای دارد. به گونه‌ای که به عنوان یکی از ویژگی‌های رشد اقتصاد مردم به شمار می‌رود. توسعه و گسترش این نوع حمل و نقل قادر است با بهتر شدن خدمات فرهنگی و اجتماعی گسترش فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح اشتغال منطقه‌ای و توسعه و گسترش گردشگری دنیای امروزه پیشرفت بیشتری هم داشته باشد.

توسعه و گسترش ترابری هوایی به عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی وابسته می‌باشد و تصمیم‌های حقوقی، سیاسی و کارهای مقررات مالی و ضوابط اجتماعی و اجرایی در آن نقش مشخص کننده‌ای دارد. به همین منظور یکی از عوامل گسترده فعالیت‌های شرکت هواپیمایی در سراسر جهان بازنگری در قانون گزاری‌ها و حذف بسیاری از مقررات و قوانین محدود کننده‌ی اداری بوده است.

هم اکنون سرعت تغییرات و پیشرفت تکنولوژی هواپیمایی با گسترش و توسعه تکنولوژی صنعت هواپیمایی در برنامه‌ریزی‌های زیر بنایی اجتناب ناپذیر است.

در واقع کارگو یا حمل و نقل هوایی، شامل محموله‌های تجاری می‌باشند که با هواپیماهای مخصوص از کشوری به کشور دیگر فرستاده می‌شوند.

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.

پیمایش به بالا